Obsługa układnic magazynowych

Proponowany czas trwania szkolenia
15 godzin dydaktycznych (3 spotkania)
Proponowana liczba uczestników
od 4 do 14 osób
Uczestnicy szkolenia
szkolenie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich z wykształceniem co najmniej podstawowym; wymagany jest stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora układnic magazynowych potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.
Cele szkolenia i korzyści z uczestnictwa

celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego i uzyskanie uprawnień do obsługi układnic magazynowych.

Egzamin
państwowy przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego
Okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
10 lat

Opis szkolenia: Obsługa układnic magazynowych

Proces szkolenia obejmujący zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dopasowany jest do umiejętności i predyspozycji uczestników szkolenia oraz został oparty o program Urzędu Dozoru Technicznego. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez Wykładowców oraz Instruktorów, posiadających wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz doświadczenie w zakresie zagadnień poruszanych na szkoleniu. Kadra posiada również uprawnienia instruktorskie wydane przez Akademię Urzędu Dozoru Technicznego w Gliwicach oraz uprawnienia pedagogiczne. Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją egzaminacyjną. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi układnic magazynowych.

Obsługa układnic magazynowych - szkolenia z uprawnieniami we Wrocławiu

  • Wiadomości o dozorze technicznym,
  • parametry techniczne – budowa układnic,
  • warunki eksploatacji UTB: sterowanie, maszynoznawstwo,
  • bhp,
  • wymagania dotyczące zakresu i sposobu badań i prób,
  • weryfikacja stanu technicznego,
  • konserwacja poszczególnych zespołów, elementów, urządzeń zabezpieczających,
  • przykłady najczęściej spotykanych usterek eksploatacyjnych i sposoby ich usuwania.

Skontaktuj się z nami

Interesuje Cię szkolenie zamknięte? Masz pytania dotyczące oferty? Szukasz tematu spoza listy?

Zapraszamy do kontaktu!


    Uzupełnij i zaznacz pola oznaczone gwiazdką, aby wysłać wiadomość