Doskonalenie nauczycieli

Opis szkolenia: Doskonalenie nauczycieli

Oferujemy zakres tematyczny szkoleń dedykowany dla kadry pedagogicznej i dyrekcji przedszkoli oraz szkół. Przygotowaliśmy w tym zakresie specjalne programy zajęć, dostosowane do obecnej sytuacji w systemie oświaty, potrzeb kadry pedagogicznej i młodzieży.

Zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli do udziału w nowatorskich szkoleniach doskonalących w zakresie wykonywanej pracy. Uczestnicy każdego szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu. Oferujemy realizację szkoleń o tematyce podzielonej na kategorie:

Metody stosowane podczas zajęć: mini-wykład, warsztaty, dyskusja, krótkie pokazy filmowe, test, ćwiczenia.

Miejsce szkolenia: wskazane przez zamawiającego- zwykle obiekt, w którym mieści się placówka; nasi prowadzący bez problemu dotrą w miejsce najbardziej dogodne dla uczestników.

Prowadzący: prowadzącymi są nauczycielami mianowanymi z kilkunastoletnim stażem, posiadający duże doświadczenie prowadzeniu szkoleń dla dorosłych. Specjalizują się przede wszystkim w zagadnieniach usprawniania procesu edukacyjnego w oparciu o najnowsze technologie i osiągnięcia techniki oraz w zagadnieniach prawnych, z którymi bardzo często spotykają się nauczyciele i środowisko szkolne.

Tematyka oferowanych przez nasz szkoleń jest dużo szersza niż podane powyżej przykłady. Nasi prowadzący posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie obejmujące wiele aspektów działalności oświatowej. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje tematów szkoleń.

Zapraszamy również do uczestnictwa w szkoleniach wyjazdowych (jedno- lub kilkudniowych). Zapewniamy możliwość wyboru dowolnej tematyki szkolenia, noclegi, pełne wyżywienie oraz liczne atrakcje w zależności od oczekiwań grupy.

Szkolenie dla nauczycieli - popraw efekty nauczania i swoje kompetencje

Zwiększanie atrakcyjności zajęć

Zwiększanie atrakcyjności zajęć przedszkolnych
 • Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkolni.
 • Cel: zapoznanie nauczycieli przedszkolnych z możliwościami stosowania TIK podczas zajęć z wykorzystaniem gier, zabaw, zestawów ćwiczeniowych, tablic interaktywnych.
 • Program: zapoznanie się z możliwościami i zastosowaniami tablicy interaktywnej; zdobycie umiejętności obsługi tablicy interaktywnej; trening w zakresie praktycznego stosowania tablicy interaktywnej; tworzenie scenariuszy zajęć dla dzieci przedszkolnych z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego oraz adekwatnych programów komputerowych; nabycie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z multimediów; podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji z rodzicami w aspekcie bezpiecznego wprowadzania dzieci w świat multimediów.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych szkół podstawowych.
 • Cel: zapoznanie nauczycieli pierwszych etapów kształcenia w jaki sposób mogą metodami aktywizującymi prowadzić ciekawe eksperymenty nawet z najmłodszymi uczniami.
 • Program: programy do obróbki wideo i metody publikacji materiałów, podstawy montażu i obsługi kamery internetowej i innych pomocy dydaktycznych, przekaz online (obserwacja przebiegu eksperymentu 24 godziny na dobę).
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: wskazanie w jaki najprostszy sposób stworzyć portal z symulacjami eksperymentów oraz zapisów zajęć i publikacji jako materiałów interaktywnych, oraz sposoby ich publikacji w sieci.
 • Program: obsługa programu do obróbki wideo, metody publikacji nagrań eksperymentów, publikacja na szkolnej stronie internetowej i zapis w szkolnej bazie danych.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: zapoznanie słuchaczy z katalogiem gier dydaktycznych, praktyczna nauka tworzenia własnych gier nie dla informatyków.
 • Program: wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i pracy z programami do projektowania gier dydaktycznych; kształcenie i doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania technologii komputerowej i informatycznej nauczycieli; doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie tworzenia prostych gier dydaktycznych; zapoznanie nauczycieli z darmowymi aplikacjami służącymi do tworzenia gier przydatnych w procesie dydaktycznym.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: wskazanie w jaki sposób wykorzystywać różnorodny świat gier do motywowania uczniów do wzbogacania wiedzy.
 • Program: rodzaje gier i stopień ich popularności w poszczególnych grupach wiekowych; sposoby motywowania uczniów poprzez analogie do ich ulubionych gier; gry fabularne- sposób na szybki i pełny rozwój ucznia.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: zapoznanie nauczycieli z metodami projektowania i prowadzenia eksperymentu przy wykorzystaniu ogólnodostępnych materiałów.
 • Program: właściwe planowanie eksperymentów, narzędzia eksperymentatora, dobór odpowiednich metod, przykłady ciekawych eksperymentów, sposoby wizualizacji doświadczeń, darmowe pomoce i oprogramowanie.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: zapoznanie nauczycieli z metodami i korzyściami stosowania na zajęciach nowoczesnych metod projektu.
 • Program: proste algorytmy przydatne w dokumentacji; nowoczesne środki przydatne do przeprowadzenia obserwacji; elektroniczny pomiar i zapis danych; edycja i wizualizacja wyników; podstawowy i ogólnodostępny sprzęt do pomiarów i obserwacji; aplikacje na smartphone; projektowanie, montaż i udostępnianie wyników eksperymentu w Internecie i innych mediach.
 • Czas trwania: ok. 12-18 godzin dydaktycznych.
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych szkół podstawowych.
 • Cel: wskazanie metod właściwego projektowania oraz obserwacji i publikacji eksperymentów przyrodniczych w szkołach wszystkich typów z uwzględnieniem zasobności uczniów.
 • Program: proste algorytmy przydatne w dokumentacji, nowoczesne środki przydatne do przeprowadzenia obserwacji, elektroniczny pomiar i zapis danych, edycja i wizualizacja wyników.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: dobór odpowiedniego i dostępnego dla każdego ucznia sprzętu ułatwiającego prowadzenie obserwacji i ich właściwe dokumentowanie.
 • Program: przegląd darmowych narzędzi TIK przydatnych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych; sprzęt, który posiada każdy uczeń; aplikacje na smartphon’a przydatne na zajęciach.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: zapoznanie słuchaczy z metodami dokumentowania obiektów nocnego nieba.
 • Program: astrofotografia – podstawowe pojęcia i praktyczne rozwiązania, sprzęt dostępny dla każdego i na każdą kieszeń, komputerowa obróbka zdjęć.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.

Poprawa efektów nauczania

Nowoczesne metody nauczania- techniki pamięciowe w pigułce
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: omówienie najskuteczniejszych technik pamięciowych w kontekście pobudzania kreatywności i koncentracji oraz zwiększenia efektywności uczenia się.
 • Program: techniki pamięciowe- wprowadzenie; metody nauczania: wieszaki 1-20, metoda Loci, łańcuchowa metoda zapamiętywania, metoda słów zastępczych (do nauki języków obcych), zakładki cyfrowo- literowe, nauka wzorów chemicznych/matematycznych/fizycznych; techniki pamięciowe- sposób na przykucie uwagi ucznia.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych (w podziale na dwa dni).
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: zapoznanie z nowoczesnymi metodami motywowania uczniów.
 • Program: definicje Generacji Y i Z oraz ich postawa życiowa i priorytety; różnice i sposoby modyfikowania sposobów motywacji; podstawowe metody nowoczesnego motywowania uczniów do uczenia na wszystkich przedmiotach.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: zapoznanie nauczycieli z metodami zwiększającymi zainteresowanie uczniów czytelnictwem.
 • Program: metody aktywizujące i propagujących czytelnictwo, pomysły na ich wykorzystanie na różnych lekcjach, wybór metod uniwersalnych, możliwych do wykorzystania na wielu różnych przedmiotach.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.

Zwiększanie kompetencji nauczycieli

Arkusz kalkulacyjny– nowoczesny nauczyciel
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: nabycie oraz poszerzanie podstawowych umiejętności praktycznego wykorzystania MS Excel w pracy nauczyciela.
 • Program: stosowanie podstawowych funkcji, tworzenie i zapisywanie formuł, stosowanie graficznego przedstawiania danych, tworzenie własnych „dzienników” i kart obserwacji, wstawianie i formatowanie obiektów.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: zapoznanie słuchaczy z możliwościami wykorzystania tablic multimedialnych.
 • Program: nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania programów komputerowych w procesie nauczania i uczenia się; poszerzenie kompetencji w zakresie wykorzystania zasobów Internetu; nabycie umiejętności w zakresie posługiwania się tablicą multimedialną i doboru odpowiednich programów.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności z zakresie pracy z programami graficznymi.
 • Program: kształcenie i doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania technologii komputerowej i informatycznej; doskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia plików graficznych; zapoznanie z darmowymi aplikacjami służącymi do tworzenia grafiki komputerowej i obróbki zdjęć.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: zapoznanie nauczycieli z zasadami tworzenia stron WWW przy wykorzystaniu języków programowania za pomocą edytorów, zapoznanie z darmowym kreatorem WIX.
 • Program: omówienie skutecznych technik prezentacji treści; analiza elementów interfejsu najskuteczniejszych stron; omówienie najlepszych zastosowań zdjęć, ikonek i innych elementów graficznych; tworzenie prototypów stron WWW; wskazanie możliwości wykorzystywania tworzonych stron internetowych w uatrakcyjnieniu zajęć edukacyjnych.
 • Czas trwania: ok. 12-18 godzin dydaktycznych.
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: zapoznanie nauczycieli z zasadami obsługi dzienników elektronicznych konkretnych producentów, wskazanie możliwości ich pełnego wykorzystania zgodnie z warunkami licencji.
 • Program: nabycie podstawowej wiedzy o działaniu dziennika elektronicznego; prawne zagadnienia dotyczące ochrony danych oraz podstaw wprowadzenia dziennika elektronicznego; przykładowe rodzaje dzienników; sposoby właściwego moderowania; zadania dla uczniów i korespondencja; praktyczne wykorzystanie dziennika przez nauczycieli.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: poznanie symptomów wypalenia zawodowego i sposobów radzenia sobie z nim.
 • Program: omówienie przyczyn i objawów wypalenia zawodowego, sposoby na jego opóźnienie i przeciwdziałanie, efekty wypalenia zawodowego i metody jego eliminacji.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.

Zagadnienia prawne oraz łagodzenie dysfunkcji

Praca rad pedagogicznych z młodzieżą z rodzin zastępczych
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: wsparcie rad pedagogicznych w pracy z młodzieżą z rodzin zastępczych.
 • Program: specyfika Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, zadania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, współpraca rad pedagogicznych z koordynatorami rodzin zastępczych, praca z usamodzielnianym wychowankiem pieczy zastępczej.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: poszerzenie wiedzy dotyczącej zespołów interdyscyplinarnych, wsparcie rad pedagogicznych w pracy z młodzieżą i rodzicami.
 • Program: specyfika zespołu interdyscyplinarnego, zadania zespołu interdyscyplinarnego wynikające z uregulowań prawnych, współpraca rad pedagogicznych z zespołami interdyscyplinarnymi, monitoring środowiska lokalnego, interdyscyplinarność zadań zespołu dla rad pedagogicznych.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: opracowanie procedur postępowania z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze.
 • Program: zagadnienia prawne w pracy z małoletnim; sposoby zgodnego z prawem rozwiązywania konfliktów w szkole; postępowanie z rodzicami „trudnych” dzieci; droga prawna i prawa nauczyciela.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: zapoznanie z zagrożeniami Internetu oraz uzależnieniami wynikającym z jego użytkowania, omówienie zasad bezpieczeństwa nauczyciela oraz ucznia w Internecie.
 • Program: przedstawienie najczęstszych uzależnień wynikających z użytkowania Internetu, charakterystyka zagrożeń i skutków uzależnienia od Internetu na młodzież, informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu, nadzór nad informacjami elektronicznymi.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: poszerzenie wiedzy dotyczącej procedury niebieskiej karty, rozpoznanie oznak przemocy domowej i stosowanie procedur interwencji.
 • Program: zapoznanie z przepisami dotyczącymi procedury niebieskiej karty, środowisko lokalne a występowanie przemocy w rodzinie ucznia, diagnoza przemocy, środki zapobiegawcze dla rad pedagogicznych, monitorowanie środowiska małoletniego.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: poszerzenie wiedzy o instytucjach z trzeciego sektora, analiza lokalnego rynku pracy, nawiązanie współpracy z lokalnym rynkiem.
 • Program: poznanie zagadnień realizowanych przez stowarzyszenia, fundacje pracujące z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym; omówienie celów i zadań instytucji trzeciego sektora; analiza lokalnego rynku pracy.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: poszerzenie wiedzy dotyczącej sądów rodzinnych i opiekuńczych, wsparcie rad pedagogicznych w pracy z młodzieżą objęta nadzorem kuratorskim.
 • Program: specyfika sądów rodzinnych i opiekuńczych, zadania sądów i kuratorów rodzinnych, interdyscyplinarność zadań sądów rodzinnych, współpraca z sądami i kuratorami.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.
 • Adresaci szkolenia: Zespoły Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 • Cel: poszerzenie wiedzy dotyczącej zadań MOPS, GOPS; wsparcie rad pedagogicznych w pracy z młodzieżą i rodzicami.
 • Program: określenie zadań MOPS, GOPS wynikających z regulacji prawnych, poszerzenie wiedzy z zakresu pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi; współpraca rad pedagogicznych z pracownikami socjalnymi; monitoring środowiska lokalnego.
 • Czas trwania: ok. 6 godzin dydaktycznych.

Skontaktuj się z nami

Interesuje Cię szkolenie zamknięte? Masz pytania dotyczące oferty? Szukasz tematu spoza listy?

Zapraszamy do kontaktu!


  Uzupełnij i zaznacz pola oznaczone gwiazdką, aby wysłać wiadomość